W dniach 17-18 marca Minister Anna Maria Anders odwiedziła Opolszczyznę.

Wizyta rozpoczęła się od zwiedzenia Zamku Piastów Śląskich w Brzegu, wyjątkowego zabytku zaliczanego do klasy "0", stanowiącego jedną z najpiękniejszych budowli renesansowych na Śląsku.

Następnie wraz z wojewodą opolskim Adrianem Czubakiem Minister Anders udała się do Łambinowic, gdzie złożyła kwiaty przy Pomniku Martyrologii Jeńców Wojennych, oddając hołd więźniom Stalagu 344 w 73. rocznicę wyzwolenia obozu.

Wieczorem zaś w studiu M Radia Opole spotkała się z kombatantami i potomkami żołnierzy gen. W. Andersa. W spotkaniu tym wzięli również udział poseł na Sejm RP Antoni Duda oraz wojewoda i wicewojewoda opolski.

 

Abp Józef Gawlina - tak ściśle związany z moim ojcem, tak jak mój ojciec pochowany na cmentarzu Monte Cassino, dla nas człowiek legenda

 

W niedzielę Minister Anders przebywała w Raciborzu, gdzie uczestniczyła w uroczystościach z okazji 80. rocznicy ogłoszenia "Prawd Polaków" oraz 85. rocznicy sakry biskupiej abp Józefa Gawliny - biskupa polowego wojsk polskich m.in. w czasie II wojny światowej, opiekuna duchowego Polaków rozsianych po całym świecie którym, tak jak jemu, nie dane było powrócić do Ojczyzny. Senator Anders podkreśliła, że z radością i wzruszeniem po raz pierwszy gości na ziemi, z której pochodził abp Gawlina (urodził się w Strzybniku k. Raciborza).

Obchody rozpoczęły się od odsłonięcia przez Minister Anders i Eugeniusza Bożka, wnuka polskiego polityka i działacza narodowego na Śląsku Opolskim Arki Bożka, pamiątkowej tablicy z wygrawerowanymi Prawdami Polaków, które zostały uchwalone 6 marca 1938 r. podczas Kongresu Polaków w Berlinie. Tablica została umieszczona na ścianie domu kultury „Strzecha", miejscu historycznym dla działalności narodowej Polaków na ziemi raciborskiej.

Następnie Senator Anders wzięła udział w Mszy św. koncelebrowanej przez bp Jana Kopca w raciborskim kościele farnym. Pobyt na Opolszczyźnie zakończyła złożeniem kwiatów pod pomnikiem abp J.Gawliny.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Visit to the Opole Region

 

On 17-18 March Minister Anna Maria Anders visited the Opole region.

The visit began with the Silesian Piast Castle in Brzeg, a unique class “0” monument- one of the most beautiful Renaissance buildings in Silesia. Later, together with the Voivode of Opole Adrian Czubak, Minister Anders went to Łambinowice, where she placed flowers at the Monument to the Martyrdom of Prisoners of War, paying tribute to the prisoners of Stalag 344 on the 73rd Anniversary of the liberation of the camp.

 

In the evening at the M studio of Radio Opole she met with Veterans and descendants of General Anders’ Soldiers. The meeting was also attended by a Member of the Polish Parliament Antoni Duda and by the Voivode and the Deputy Voivode of Opole.

 

On Sunday Minister Anders went to Racibórz, where she participated in ceremonies related to the 80th Anniversary of the Announcement of the Truths of Poles and the 85th Anniversary of the consecration of Archbishop Józef Gawlina- the Polish Army’s Bishop during World War II, the spiritual guardian of Poles scattered all over the world, who, like him, could not return to their fatherland. Senator Anders emphasized that it was a great joy to visit for the first time the land, that Archbishop Gawlina came from (he was born in Strzybnik near Racibórz) - "He was closely associated with my father and like my father buried in the cemetery of Monte Cassino. For us he was a legend".

 

The memorial began with Minister Anders and Eugeniusz Bożek, grandson of the Polish politician and national activist in Opole Silesia- Arka Bożek, unveiling of a commemorative plaque engraved with the Truths of Poles, adopted on 6 March 1938 during the Polish Congress in Berlin. The plaque was placed on the wall of the "Strzecha" community center, a historical place for the national activity of Poles in the Racibórz region.

 

Afterwards, Senator Anders attended a Mass celebrated by Bishop Jan Kopiec in the Racibórz parish church. She ended her stay in the Opole region by placing flowers at the statue of Archbishop Józef Gawlina.