Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego Senator Anna Maria Anders była gościem honorowym pierwszego dnia konferencji „Refleksje nad wiekiem spustoszenia”.

W sympozjum tym, zorganizowanym przez Fundację Pamięci Ofiar Komunizmu w 100. rocznicę rewolucji bolszewickiej, udział wzięło wielu znamienitych gości  m.in. historyk Niall Ferguson, były prezydent Republiki Czeskiej Vaclav Klaus oraz przedstawiciele Kongresu Stanów Zjednoczonych.

Ludzie na całym świecie praktycznie nic nie wiedzą o 100 milionach ludzi wymorodowanych przez Stalina i innych zbrodniarzy komunistycznych

Podczas swojej prelekcji Senator Anders podkreśliła, jak ważne jest edukowanie młodego pokolenia na temat systemów totalitarnych i ich skutków mówiąc: „Ludzie na całym świecie praktycznie nic nie wiedzą o 100 milionach ludzi wymordowanych przez Stalina i innych zbrodniarzy komunistycznych”.

W trakcie wizyty Minister Anders spotkała sie również z przedstawicielami stanu Nevada, którzy zaintersowani są rozwojem współpracy gospodarczej z Polską.

Na zakończenie pobytu w amerykańskiej stolicy Pani Minister dokonała uroczystego otwarcia wystawy „Armia Andersa – Szlak Nadziei” zaprezentowanej w ośrodku kulturalnym prestiżowego Uniwersytetu Georgetown - najstarszej uczelni Waszyngtonu. Wystawa, przedstawiająca wyjście Armii Andersa ze Związku Sowieckiego i jej dalszą drogę przez Iran do Włoch, była wcześniej eksponowana m.in. w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w siedzibie amerykańskiego Kongresu.

 

 

 

International conference "Reflections on a Ravaged Century".

Anna Maria Anders, Secretary of State and Plenipotentiary of the Prime Minister for International Dialogue, was a guest of honour on the first day of the conference "Reflections on a Ravaged Century". This symposium arranged by the Victims of Communism Memorial Foundation was held on the 100th Anniversary of the Bolshevik Revolution and was attended by many distinguished guests from all over the world, including the historian Niall Ferguson, Vaclav Klaus, the former President of the Czech Republic and representatives of the Congress of the United States.

 

People around the world know practically nothing about the 100 million people murdered by Stalin and other communist criminals

During her discourse, Senator Anders stressed the importance of educating the younger generation about totalitarian systems and their consequences by saying: "People around the world know practically nothing about the 100 million people murdered by Stalin and other communist criminals".

During her stay in Washington D.C. Minister Anders also met with representatives of the state of Nevada who are interested in the development of economic cooperation with Poland and opened the exhibition "The Anders’Army - Trail of Hope" at the cultural centre
 of the prestigious Georgetown University, the oldest university in Washington. This exhibition which shows the Anders Army's exit from the former Soviet Union and its journey through Iran to Italy, was previously presented in the Senate of the Republic of Poland and at the Congress of the United States.